Детската градина разполага:


-  С ДВЕ СГРАДИ, В КОИТО ОТГЛЕЖДА И ВЪЗПИТАВА 260 ДЕЦА РАЗДЕЛЕНИ В 10 ГРУПИ
-  СОБСТВЕНА КУХНЯ 
-  ШИРОКО ОЗЕЛЕНЕН ДВОР
-  МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
-  ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

 1.   Ние създаваме всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, даваме възможност на детето да се самоувърждава, да проявява своята инициатива,нарастваща компетентност и творческа сила.
 2. Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция,за фокусиране върху силните страни в действията ня детето,което позволява изгражданито на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.
  Детската градина разполага с висококвалифицирани педагози,които развиват потенциала и творческите възможности на децата.
  Децата в нашата градина се радват на нежните грижи ,обичта и вниманието на преподаватели с опит и новаторско мислене,които се грижат за подрастващите личности,търсeйки хармония между обществените потребности и предизвикателствата на времето.
 3. Педадогическият колектив работи за възпитаване децата в условия на културни,исторически и социални знания, интерес към миналото на родния град, любов към народното творчество и участие в претворяване на българските обичаи и формиране чувство на национална идентичност.
 4. Детската градина  във взаимодествие със семейството, осигурява подходящи условия за живот на децата и предоставя ъзможност за развитие на детската личност .   
   Екип на ЦДГ " Слънце" : 

  Директор:Пепа Господинова 
  Гл. учител : Мирослава Спасова
  Гл.счетоводител: Петя Стаматкова
  Домакин : Йовка Христова

  Учители:
  Нина Илиева 
  Ивета Колева                                             
  Росица Михайлова
  Нели Димитрова
  Йовка Нейчева
  Дияна Йорданова
  Маргарита Христова
  Николина Вихрийска
  Ирина Златева
  Сийка Миланова
  Иванка Тасладжова
  Мирослава Спасова 
  Анастасия Банова
  Мария Янева
  Стаматка Динева
  Радостина Драгнева
  Христина Димитрова
  Светла Христова
  Галина Любомирова
  Донка Господинова


  муз. ръководител:Виолeта Шапчева 
  мед.сестри:Жана Тагарева
                       Денка Иванова

Помощен персонал:
Мара Миланова
Иванка Ставрева
Радка Стоянова
Донка Коларова
Татяна Атанасова
Стоянка Димитрова
Донка Кънева
Галина Челебиева
Даниела Тенева
Друмка Димитрова

  Детската градина осигурява за своите възпитаници учебен план, обогатен с допълнителни дейности английски език,модерни танци, народни танци и изобразително изкуство.

Народни и модерни танци - Учебно-възпитателните цели при заниманията на децата с видовете танци е да се развият в тях начални метроритмични познания, стойка на тялото, походка, пластичност и чувство за естетика. 

Английски език - Застъпеният материал съчета езиковото забавление и езиковата култура, представени във формата на стихчета песни,словесни игри,диалози и картинки за оцветяване, тематично композирани.

Изобразително изкуство - Рисува се по теми, предложени от преподавателя, като целта е да се развива въображението и самостоятелното мислене на децата, усета за форма и цвят.