Документи

Документи за учебната 2023-2024

Бюджeт / Отчети за 2024 г.

Бюджeт / Отчети за 2023 г.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Документи за учебната 2022-2023

 1. Вътрешни правила за намаляване риска от инфекция от Ковид 19 на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 2. Годишен план на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 3. График за приемане изпращане и движение на деца на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 4. Етичен кодекс на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 5. Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 6. Модел за работа със семействата и децата в периода на адпатация на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 7. Организация на учебния ден в пърав и втора възрастова група в неучебно време на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 8. Организация на учебния ден в първа и втора възрастова група в учебно време на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 9. Организация на учебния ден в трета и четвърта възрастова група в неучебно време на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 10. Организация на учебния ден в трета и четвърта възрастова група в учебно време на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 11. Педагогическо взаимодействие в условията на Ковид 19 на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 12. План за действие към стратегия за развитие на ДГ "СЛЪНЦЕ"
 13. План за обучение по БДП на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 14. Програма за взаимодействие с децата при преустановяване дейността на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 15. Програма за гражданско образование на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 16. Програма за екологично образование на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 17. Програма за здравно образование на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 18. Програма за здравословен начин на живот и физическа активност на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 19. Програма за интеркултурно образование на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022 - 2023
 20. Програма за обхват и задържане на деца на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022 - 2023
 21. Програма за превенция от ранно напускане на образователната система на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022 -2023
 22. Програма за предоставяне на равни възможности на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 23. Програма за приобщаващо образовине на ДГ "Слънце" 2022- 2023
 24. Програмна система на ДГ "СЛЪНЦЕ"
 25. Стратегия за развитие на ДГ "СЛЪНЦЕ"
 26. Етичен кодекс на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 27. График за приемане изпращане и движение на деца на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 28. Годишен план на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 29. Вътрешни правила за намаляване риска от инфекция от Ковид 19 на ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022-2023
 30. Списък на децета приети за учебната 2022-20223г. в детската градина!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Документи за учебната 2021-2022

 Бюджeт / Отчети за 2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Документи за учебната 2020-2021г.

 1. Отчет за изпълнението на Стратегия за развитие на ДГ ”Слънце” – 2020/2021г.
 2. Списък с разпределение на децата по групи - първа А, Б и В група
 3. Списък на класираните деца за прием в първа възрастова група за учебната 2021-2022 г.
 4. Годишна план-програма по БДП за 2021г.
 5. Държавни дейности
 6. Местни дейности
 7. Правилник за дейността на ДГ - актуализиран
 8. Годишен план на детската градина за учебната 2020 - 2021 г.
 9. Етичен кодекс на училищната общност
 10. Мерки за повишаване качеството на образованието
 11. Организация на учебния ден
 12. Отчет за изпълнението на стратегия за развитие на ДГ за периода 2016 - 2020г.
 13. Правилник за дейността на детската градина
 14. Програма за превенция на ранно напескане на образователната система
 15. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи
 16. Програмна система като част от стратегията за развитие на детската градина
 17. Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020 - 2024 г.

 

Отчет на бюджета за 2021 г.

 


 

 Документи 2019 - 2020 г.

 

Защита на личните данни

1. Политика за защита лични данни

2. Организационни мерки за защита

3. Образци на документи за защита на лични данни

 


Лицензирани доставчици на социални услуги.

Критерии за класиране на деца за I-ва група в ДГ "Слънце"

Етичен кодекс

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ДГ "СЛЪНЦЕ"

БЮДЖЕТ ЗА 2017г.

Стратегия за развитие на детската градина  2016 - 2020г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - ДГ "Слънце"

Бюджет с тримесечно разпределение 2016г.