Целодневна детска градина “Слънце” - Ямбол спечели проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”

         На 17 юни 2011 г. министърът на образованието и науката – доц. Сергей Игнатов, подписа договор BG051PO001-4.1.03-0121 с ЦДГ “Слънце” – Ямбол, за реализиране на одобрен проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Проектът е с наименование “Слънцето грее еднакво за всички” и има за цел подобряване на интеграцията на деца от eтническите малцинства в образователната система. Ръководител на проекта е Директорът на детската градина – Пепа Господинова . Партньор по проекта е Технически колеж – Ямбол. Целева група по проекта са 50 деца от малцинствен произход, които ще получат предучилищна подготовка в ЦДГ “Слънце” – Ямбол.

         Дейностите, които ще бъдат реализирани, са свързани с осигуряване на допълнителни занимания за децата от малцинствен произход, които ще посещават детската градина. Целта е подобряване усвояването на български език; подобряване на мотивацията на децата за постигане на добри учебни резултати; консултиране на родителите на децата по проблеми, свързани с възпитанието и образованието на техните деца. Ще бъде осигурен всекидневен транспорт от ромската махала до ЦДГ “Слънце” и обратно; ще се предоставят   учебни пособия и помагала .  

           Учителите и помощният персонал, които работят в детската градина, ще преминат обучение за работа с деца от мултиетнически произход, което ще се организира от Технически колеж – Ямбол.

  

ЦДГ “Слънце” е единствената организация от Ямболски регион, която спечели проект по схемата за интеграция на деца от етнически произход в образователната система. Проектът е с продължителност 12 месеца .
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси2007-2013, съфинансирана от държавния бюджет на Република България

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ЦДГ „Слънце” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ ,и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН”.